Cytat
Nauka o pieniądzu spośród wszystkich dziedzin ekonomii jest tą, która tworzy wrażenie złożoności nie po to, aby dociekać prawdy, lecz po to, aby jej unikać lub ją ukryć.
John Kenneth Galbraith
Statystyki
Uaktualnienie: 12.04.2020
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.
Dodano 2013-03-25 09:36
Michael maj-czerwiec-lipiec 2004

Młodzi chcą nowego systemu finansowego

Młodzi chcą korzystać z owoców nowoczesnej technologii
Louis-Marie Roy, syn Roberta, rzeźbiarza z St. Jean-Port-Joli i Pielgrzyma Świętego Michała, ma 24 lata. Pracuje i studiuje w wieczo­rowej szkole za­rządzania. Za poniższy tekst na temat robotyzacji Louis-Marie otrzymał najwyższą ocenę: 5/5.

Nowoczesne technologie stały się dzisiaj wszechobecne w prze­myśle i innych dziedzinach działalności ludzkiej. Wraz z ich wprowa­dzaniem wzrasta niezadowolenie tych pracowników, którzy są przez nie zastępowani. Maszyna kojarzy się z utratą pracy. Ludzie pytają: za co kupię produkty wytwarzane przez maszyny, jeśli nie zarabiam pie­niędzy?

A gdyby tak spojrzeć na ten problem od innej strony?

Zastępowanie człowieka przez maszynę w procesie produkcji po­winno nas uwolnić od trosk materialnych i pozwolić nam na zajęcie się innymi, bardziej ludzkimi sprawami. Na przykład zmywanie naczyń zajmuje mi obecnie ok. pół godziny dzien­nie. Jeśli kiedyś kupię sobie zmywarkę do naczyń, to z pewnością będę w tym czasie robił coś znacz­nie bardziej interesującego. Więc jeśli obecnie wy­pieranie czło­wieka przez maszynę jest dla nas źródłem problemów, to znaczy, że nasz prymi­tywny system finansowy wymaga dostosowania do nowej sytuacji, wynikającej z postępu technicz­nego.

Dlaczego nasz system finansowy jest prymi­tywny i przestarzały? Wyjaśnię to na prostych przykładach.

Wyobraźmy sobie prymitywny świat bez żadnej techniki, w którym praca fizyczna całej ludności jest niezbędna do wytworzenia potrzeb­nych pro­duktów. W takim świecie nasz obecny system fi­nansowy, gdzie wynagrodzenie jest bezpośrednio związane z zatrudnieniem, byłby całkowicie uza­sadniony, gdyż wszyscy członkowie społeczeń­stwa otrzymywaliby zapłatę za wykonaną pracę i po­zwalałoby to im na zakup owoców tejże pracy.

A teraz wyobraźmy sobie inny świat, fikcyjny, ale przecież moż­liwy. Świat, w którym wszystkie produkty i usługi byłyby wytwarzane przez ma­szyny. Taki świat, choć fikcyjny, jest przecież bar­dzo pożądany. Moglibyśmy wszyscy poświęcić się naszym ulubionym zajęciom, zamiast zajmować się produkcją. W takim świecie siła nabywcza mu­siałaby być roz­dzielana inaczej niż w formie płac, skoro nikt nie brałby udziału w procesie produkcji. Należałoby ją rozdzielać w formie dywidendy, jed­nakowej dla wszystkich, bo przecież technologia jest naszą wspólną spuścizną.

Nikt nie może zaprzeczyć, że technologia nie jest naszym wspólnym dziedzictwem, które należy do każdego z nas bez wyjątku, bo przecież jest ona owocem pracy wszystkich naszych przodków. To technologia powinna służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Jest ona naszym wspólnym dziedzic­twem tak samo jak energia słoneczna, potężna energia dróg wodnych, z któ­rej korzystamy dzięki hydroelektrycznym zaporom, jak siła wiatru, jak ziemia, która dostarcza nam pod dostatkiem swo­ich płodów.

W świecie, w którym obecnie żyjemy, produkty i usługi są owocem tech­nologii i pracy ludzkiej jed­nocześnie. A więc wynagrodzenie powinno się składać z dwóch części: zapłaty za pracę ludzką i dywidendy za technologię i pracę maszyn.

Narzuca się jednak pytanie: kto będzie wypła­cał dywidendę? Powinien to robić rząd, ale nie z naszych podatków. Rząd musi odzyskać swoje prawo do tworzenia pieniądza niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania gospo­darki narodo­wej. Musi ten pieniądz tworzyć, a nie pożyczać na procent od prywatnych banków. Pożyczanie pie­niędzy na procent powoduje dług nie­możliwy do spłacenia, bo przecież rząd musi zwrócić więcej pieniędzy, niż pożyczył z banku.

Dług publiczny Kanady wynosi obecnie 600 miliardów dolarów. A prze­cież Kanada jest dzisiaj znacznie bogatsza, niż przed przybyciem Cham­pla­ina i pierwszych kolonistów. Jak to możliwe, aby wysiłek i praca tych wszyst­kich ludzi, którzy przez trzy wieki rozwijali rolnictwo, budowali drogi, mosty i fabryki, przemienił się w tak ogromną górę dłu­gów?

Trzeba najpierw zmienić nasz prymitywny i nieuczciwy system finansowy. Nowy system musi wziąć pod uwagę obecny poziom technologiczny i wyeli­minować wady swojego poprzednika. I wtedy przyjmiemy oklaskami nadej­ście automatyzacji i robotyzacji, zamiast się ich obawiać.

Louis-Marie Roy
Zauważyłeś/aś literówkę lub błąd ortograficzny? Powiadom o tym...

1 komentarz | skomentuj
Skomentuj
Treść
Podpis
E-mail (nie będzie widoczny)
Antybottrzy odjąć trzy = (liczba/cyfra)
Komentarze
2016-04-10 16:18:35   przez anonimowo
Z pewnością można wymyślić system pozwalający na to a y każdy czuł się potrzebny i przydatny w społeczeństwie i otrzymywał odpowiednie wynagrodzenie. Obecny system bankowy oczywiście należy zlikwidować. Jedynym uprawnionym do emisji pieniądza był y rząd.